Zerowasteекспериментвкомпанії。 第1部分

相片:Oksana Oleshchenko,Alla Mysnykova

НаДОУнещодавновийшлакласнапідбіркаEco-Friendlyофісів,зперелікомініціатив,яківонироблять。 Innocodeзапустили#zerowasteмісяць。 Вційстаттімивирішилипройтисьповсімпунктам,іпрокоментувати,щозтогоробимоми – іможетезробитиви)Мибудемописатипронашльвівськийофіс,іцетакийдооовгийтекст。 Все,щонебудемовзмозіописатитут-零废物办公室(Zero Waste Office)的创始人,запрошуємоприєднюватисьтуди!


Важкозробити,алетребапочинатималенькимикроками。

1.Збірбатарейок。 .инекожнакомпаніяцеробить。 УЛьвовімивідвозилибатарейкиназавод“Аргентум”。 Завод,втім,маєсвоїнюанси,проякіможнапочитатитут。 Заразмипересталикупуватиодноразовібатарейки,和перейшлинаакумуляториEneloopіззаряднимпристроє。 Алезвичайнібатарейкиколегиможутьпринестиздому,和скластивокремукоробочку。 备注ххнебільше20-тиштукназбиралось(іцедужедобре)。 Витежможетеінвестувативбагаторазовіакумулятори。 Аякщовизнаєтенадійніші,кудиможназдатизвичайнібатарейки—будемовдячні,якщозможете。

2.Контейнеринамакулатуру。 Колись,напопередньомуофісі,вбізнес-центрі,макулатурузабиралидвірникиіддавалиізаробл。 Пізніше,мисталиспівпрацюватиізЗеленоюКоробкою,якаприїжджалаізабиралавсе。 Заразвонинемаютьзмогиприїжджати,томудеякийчасми(нановомуофісі)зносилимішкизмакулатуроювпунктприйому(він5хввіднас),іякосьнавітьзаробили40грн。 Заразмискладаємомакулатурутаінше(пластик/метал)івкомпаніїєнебайдужіоднодумці,якізбираютьсяісамівідвозятьЗеленійКоробцінасклад(бовоничинеєдиніякприймаютьмайжувсе – навітьтетрапаки)。 ЄмапапунктівприйомуGarbage31,алепереважнабільшістьприймаємаксимумабоодинабодвавидивідходів(наприклад,папіртаалюміній,аотпластикіконсервнібанки – ні,томуєбільшийсенспоїхатипростоводнемісце,деприймаютьпомаксимуму)。

3.Контейнеринапластиктакришечки 。 Зкришечкамивсемайжетаксамолегко,якізмакулатурою—багатохтоїхприймає。 Zelenew的Мичасткововіддаваликришечки和депереробляютькришечкитатвердийпластикнарізиндизайнере。 Зараз,збираємоїхівідвозимозмакулатуроювЗеленуКоробку。 Зкришечкамиврепросто—це“стандартизованийпластик”,在томувінпереробляється—врете,

Іншийпластик,якогодужебагато—图库视频影像。,ншийпластик,якогодужебагато。 Наньомупише,宠物пластик(таксамо,якіпляшкизводи)。 Донедавньогочасувсімимилитакіконтейнериічемноскладалив“Пластик”。 АотминулоготижнянатрапилинадописвідУкраїнаБезСміття,якінаписали,щоPETз-підїжі“ніколинеможнапереробити”,ботамолія,яканевідмивається,чищосьтаке。 Таксамо,якінепереробляютьсяPETпляшкиз-підолії。 Також,вминулуп’ятницюцепідтвердилаЗеленаКоробка-щопластиковіконтейнериз-піддоставокїжінемаєсенсумитиікидатидопластику – йоговсерівноприсортуваннівикинутьназвалище,бовіннепереробляється。

Також, НЕпереробляється

 • білийпластикз-підйогуртів,кефірів(білий—непрозорий)
 • пластиковібанкизаппдшампунівдивнихкольорівіформ,коливнизунемаєриски。 Поздовжнярискаозначає,щотак,цеможнапереробити;
 • кульочки“майка”,пакетигрубшіа-ляСільпо—непереробляються。 (цяінформаціяпотребуєуточнення,боздається,вКиєвіпакетиприймає没有浪费乌克兰,алетутпотрібноїхвКиїввідправляти,акудивонидалійдуть – невідомо)
 • Вспіненийпластик – такіа-ляпаралоновіконтейнери,наякічастокладутьнарізкувсупермаркетах – нетількинепереробляються,алейшкідливі:приконтактізїжею,виділяютьтоксини。
 • балонизосвіжувачамидлятуалетівітп。 (абощедезодорантивнихвипускають)—цеметал,алечерезте,щовінпідтиском,неприймається。 Томукупуйтеосвіжувачі—розпилювачі,якіпрацюютьбезтиску。 Абопереходьтенадиффузоризнатуральнимиароматами(частовлюдейалергіянаосвіжувачівтуалетах)。

Переробляється,алеНЕвсе:

 • ПластиковіпляшкиPET —图库照片,покколи,мінералькиітп。 ЦеPETпляшкиіпереробляються。 Тількиїхтребаспоюснути,在вилитивесьвміст中。 Їхнавітьможналишативтакихконтейнерах-сітках(тількивсітках),боцеконтейнеривідГалПету – напрямувідфабрики,якавиготовляєтакіпляшкиіпереробляє。 Іншізакритіконтейнери,знаклейкамипластиквідАве-Львів,абоГрінКо, АбовіддавайтеїхвЗеленуКоробку。 АЛЕ! Такіпет-пляшкинепрозорі—коричневіз-підпиваабоквасу, Томукращенекупувати。
 • Тетра-пакиз-підмолока 。 ПереробляютьсятількивУкраїніводномумісці— —Харкові。 ЗеленаКоробкаїхзбираєіскладає。 Алещобворозуміли—требажназбиративелитенськукількістьтакихтетрапаківіейвеввервеввервервервел。 Цеважказадача。 Томуддужехорошаальтернатива—перейтинаpurepak(унасцеМолокіятаЯготинськезнайппшаринших)。 PurePak —图库照片。 Випилимолоко,вилиликраплі,відірваликришкутатілокришки(викинулиупластик),
 • Плівка(харчоватастрейч) 。 Буває,привозятьмеблі,обтянутіплівкоюпрозорою(вонатянеться)—тоїїпереробитиможна。 Томуспокійнозбирайтеіскладайтевпластик—注释Коробкаприймає。 Аотплівказбульбашками(які,знаєте,колинервуєшся,можнасидітиілопати) – непереробляється(принаймніЗеленаКоробканезабираєїї,бонемаєкомувіддати)。 Харчовуплівку,якаобгорталавашобідтребапротертивідбруду。
 • Скло。 Всесклопереробляється。 Питаннявіншому-вуневажке。 Мимаємоконтейнердляскла, Цевкесклоіде,яксклобій。 Якщовинаприклад,замовляєтебагатопивавофіснасвятатощо,топляшкиз-підпиваприймаютьокремо,інавітьдаютьзанихгроші,алетовамтребапостаратисьпосортуватиівіднестивпунктприйому。 МивсевіддаємоЗеленійКоробці。 Найкращийваріант,якимибачимо—парійтинаалюмінієвібанки,замістьсклянихпивних。 Плюс,маленькібаночкизкришечкамиможнавіддатигосподиням,
 • Метал。 Алюміній(пепсі/кола/пивоітп)—приймаютьвсе。 Фольга—зцимскладніше。 Мискористалисьтакоюкартоюhttp://garbage31.com/#/map,在подзвонилитим,хтоЛьвовіприймаєметаліметалоб。 Вонисказалищофольгунеприймаютьвсенсі,щовоналегкаізанеїнедаютьгроші,алевоназагубитьсясередметалу,томупорадиликидативметал,аневзагальнесміття。 Консервнібанки,приймаютьті,хтоприймаєметалнакарті。 ЗеленаКоробка,тількиалюмінійприймає。 Металевібалонизосвіжувачівповітря—неприймають(див。вищеальтернативи)。
 1. Тутмимайже-майжевсезробили)Маємодобронавстановленняконтейнерадлякомпосту,заразпідбираємонайкращийваріант,іяквстановимо – обов’язковонапишемо。

Продовженняісторіїпро#zerowasteініціативи(ібільшефотокпросортування)читайтетут,аосььтута


Загалом,цевсе。 Протенове,щомидізнаємось—ділимося,在Facebookгрупі零浪费办公室里,在закликаєміншихділим!