HRM nedir?

人力资源管理(HRM)需求?

İnsanKaynaklarıYönetimininİngilizcesi人力资源管理。 人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理,人力资源管理。 人力资源管理局(HRM)Nedir konulu buyazımız,adındananlaşılacağıüzere,birişletmedekiinsankaynaklarınailişkinsürecin,tümboyutlarıylaelealınarak和etkin birşekilceireyönetilmesinideğerlend。

HR Nedir? (人力资源)Türkçede bilinen ismiyleİnsankaynaklarıanlamınagelir。 Şirketlerinenönemlisermayeleri olan insankaynakları,kurumsalbaşarıçıtalarınınasılbelirleyicileridir。 Diğerbiranlatımla,塞克特勒林和埃塞利莱,塞萨尔莱纳州。 图片来源:德语,德语。 Japon kalite gurusu KauruIsikawa’nındadediğigibi,“ Birişyeri sahipolduğuelemanlardan ne daha iyi,ne de dahakötüdür”。 人力资源管理处,人力资源管理处 diyan yandan performansdeğerlendirme,kariyer planlama veücretdeğerlemegibibileşenleriyleçalışanlarınmotivasyonunun desteklenmesi de gerekmektedir。 İnsankaynaklarıbirimlerinin,kayıt,kırtasiyevebürokrasiyüküfazlaca olanişsüreçleriniUyumsoft HRM’in dearalarındabulunduğuyazılımçözürmlerikolaylaştırmakta。

下摆çalışanların,下摆işletmelerinverimliliğinitetikliyor

Genellikle insankaynaklarıbirimlerindedağınıkolarak bulunan personeleilişkinbütçe,sigorta,maaş,izin,mesai,borçgibi bilgilerin tek bir merkezden sorunsuzşekilénéıliliinlihemiheméliliinlihemihem

Uyumsoft’un HRMçözümleri,işletmelerdekiinsankaynaklarıbirimlerininüzerindentümdosyayükünüalmaklakalmayıp,aynızamandagerçekçiPerformans analizleri,kapsamlılankınıkılakınıkıkıkıkıla Hemkişisel,hem kurumsalgelişimitetikleyecek biraltyapıkuran Uyumsoft HRMçözümü,işealımdanemekliliğekadarİKyönetiminintümaşamalarınıkapsamaktadır。

Çözüm,çalışanlarınverimliliğini,etkinliğini,performansını,işletmeyeolankatkısınıizlemeye ve denetlemeye olanaktanıyarak,aynızamandaçalışanlaraılınırınıkılaınıkılaınıkılaınıkılaınıkıkıla

GüçlüOrganizasyonTasarımınasılyapılmalıdır?

HRMçözümlerisayesindeişletmeler; temelhiyerarşiveişakışlarınıoluşturarakbirimlerarasındakiişsüreçleriile Organizasyonelağıkurmakiçingereken temelfonksiyonlarımodellemeyigerçekleştirlerler。

GüçlüOrganizasyontasarımıbölümününaltında; 团体-土耳其语ilişkilerinietkinleştirenOrganizasyon altyapısı; birim ve pozisyonbazındaesnekhiyerarşikyapıoluşturabilme; ynetes etkinlikiçinakışlarınıbölümlendirme; 酒店组织的工作人员; 温格·格鲁布(Unvan grubu)—评论和评论,请给我们发消息。 çoklurolyönetimi,modüllerarasıgörevgrupları,görevler,unvangruplarıve unvanlararasındaesnekilişkikurabilme; birimler ve pozisyonbazındanorm kadro belirlemeolanağı;

规范ve fiili kadrokarşılaştırmaları; tümdeğişiklikleringeçmişedönükolarakkayıtaltınaalınmasıve raporlanabilmesi; ,组织者,组织者;组织者;组织者;组织者 tek merkezden veriyönetimi; ticari yygulamalar ile kolay entegrasyon; Analitik insankaynaklarıbütçelemefirmayaözelraporlama ve yasal bildirimler gibibirçokaltbaşlıkyeralmaktadır。

İşgücüplanlamasınasılyapılıyor

İsletmelerin,ihtiyaçduyduğuišgücünündoğrutespit edilmesi ve mevcutişgücününetkinyönetimiiçingerekenbütçeve norm kadroçalışmalarınınmodellenmesi,sürdürüleleyi Busüreçte; Elektronik ortamdayıllıkpersonel taleplerini toplama; görevkademeleribazındayıllıknorm kadro planlama; 规范性的组织规范; bütçesenaryolarınınoluşturulması; 您可以从gibibaşlıklar程序中选择其他语言。

HRM Nedir?